Dezember 2018
M D M D F S S
         
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             

Ncuei: 12. Dez. 2018
 
   

FAVORITE :: PDF :: STAMPE

 
 
 

Iscrizion SAKL:

Per S. Cristina y SŽlva:
vŽnderdi, 06.04.2018 dala 14:30 ala 17:00 te la scola mesana de SŽlva


Per UrtijŽi:
juebia, 12.04.2018 dala 19:00 ala 22:00 te la aula cunferŽnzes di NŽus JŽuni GherdŽina

 
 

:: JI ALA FOTOGALLERY... IMG_3071.jpg
105 x angesehen

 
 
:: NOSC MIEUR LINKS
:: SITEMAP
:: CRI SUN NOSTA PLATA
:: TOP DOWNLOADS
:: SCRI ITE A LA NEWSLETTER
 

 
 

 

LA STORIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La  Nëus Jëuni Gherdëina,  che fej da tët a autra 28 lies ie unida metuda su l ann 1985. Doi ani dant, l ann 1983,  fova unides ora leges che udova dant de sustenì y judé lies y urganisazions che lëura cun y per i jëuni.
La singula grupes che laurova cun i jëuni pitova na majera vela de ativiteies y manifestazions. Propi te chisc ani iel stat n gran svilup tl lëur cun i jëuni. L univa ënghe dant che vel manifestazions univa fates l medemo di o che plu lies pitova plu o manco medema ativiteies. Perchël fovel debujën de coordiné la gran cumpëida de manifestazions che univa metudes a jì.
D’autonn dl 1985 fova nscila unida metuda su la “Nëus Jëuni”. Chësta nueva istituzion dassova fé da tët a plu lies de Gherdëina y coordiné y sustënì l’ativiteies cun i jëuni. Ma ënghe to su contac cun d’autra istituzions ora dla valeda, specialmënter cun la Val Badia y mo cun autra assoziazions che lëura cun jëuni. Ora de chël ulova la Nëus Jëuni ënghe fé da mediatëur danter i jëuni y l’autoriteies. Chësta istituzion à scumencià si lëur cun gran ntujiasm. Per l prim iede iel unì metù a jì l’enes di jëuni, na festa deberieda cun i jëuni dla Val Badia, trasmiscions sun Radio Gherdëina y  nscì inant.
La leges per sustenì i jëuni udova me dant na suvenzion de un n iede, ma la singula grupes fova dutes a una y ulova purté inant chësta iniziativa y perchël ie unì mudà d’autonn dl 1987 l inuem te "Grupa Nëus Jëuni". L ann 1998 ie l inuem mo n iede unì mudà y ie coche al didancuei "Nëus Jëuni Gherdëina". Da l ann 1998 nchina aldidancuei iel unit stat fat de gran vares inant, da un n laurant te ufize (tl ann 1998) iel ncuei  3 lauranc a tëmp plën. Doi lëura dantaldut cun la coordinzion y urganisazion dla manifestazions dla lies che fej pert dla Nëus Jëuni Gherdëina. La terza persona lëura tl nuef luech d’ancunteda per i jëuni “Saut” tla Cësa per Jëuni, Ert y Cultura de Urtijëi.

 

2000CunseiNJG.JPG Cunsei2004.jpg InaugurazionPulminoNJG2001.jpg Vedlufize1996.jpg Saladlasentedes1996.jpg
Cunsei 2000 Cunsei 2004 Inaugurazion Pulmino 2001 Uffize 1996 Sala per sentedes 1996

 

DEUTSCH  ::  LADIN

 

 
NŽus JŽuni GherdŽina
:: Streda Rezia 102 39046 UrtijŽi :: TEL. 0471 799006 :: FAX 0471 789392 :: E-Mail: info@njg.it
Daviert: Lunesc 14:30 - 18:30 :: Merdi - Venerdi 10:00-12:30 / 14:30 - 18:30 :: Sada 10:00 - 12:00
Concept, Web Design & Development Copyright by WEB2NET 2008 :: Impressum :: Privacy :: Cookies :: Wetter in Italien :: Sitemap